INFORMACJE

Rynek Lotniczy

Linie Lotnicze

Porty Lotnicze

Samoloty

Drony

Dostawcy Usług

Prawo

Turystyka

BRANŻA

Nawigacja powietrzna

Innowacje & Technologie

Personalne

Rozmowy PRTL.pl

Komentarz tygodnia

Aviation Breakfast

Polski Klub Lotniczy

Przegląd prasy

INNE

Księgarnia

Szkolenia i konferencje

Studenckie koła i org. lotnicze

Znajdź pracę

Katalog firm

Przydatne linki

REKLAMA

Sonda

Jakie jest najlepsze rozwiązanie problemu ograniczonej przepustowości lotniska Chopina?

rozbudowa istniejącej sieci lotnisk

budowa nowego CPL

rozbudowa Modlina

duopol Modlin-Chopin

Partnerzy portaluLanguage selection


English Deutsch French Russian

tag: Porty lotnicze

 

Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o Centralnym Porcie Komunikacyjnym

2018-06-04

Uchwalona ustawa określa zasady i warunki przygotowania, finansowania i realizacji inwestycji w zakresie budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego (dalej jako: CPK) oraz infrastruktury mu towarzyszącej, w tym również zasady i warunki rezerwacji terenu, wydania decyzji lokalizacyjnej oraz nabywania nieruchomości, a także organów właściwych w tych sprawach. Ponadto ustawa określa umocowanie pełnomocnika rządu ds. CPK oraz ustroju korporacyjnego spółek realizujących inwestycje.

czytaj więcej

Regulamin serwisu PRTL.pl

2018-05-25

Informacje ogólne
 
Wydawcą i Administratorem internetowego serwisu lotniczego POLSKI RYNEK TRANSPORTU LOTNICZEGO „PRTL.pl” (dalej PRTL.pl lub Serwisem) jest Centrum Kształcenia i Doradztwa „IKKU” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: 03-219 Warszawa, ul. Elektronowa 2, tel.: 22 825 9479, e-mail: biuro@ikku.pl, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XIII Wydział KRS, pod numerem KRS: 0000037599.
 
Niniejszy Regulamin określa zasady działania PRTL.pl, prawa i obowiązki jego Użytkowników, Administratora, oraz zasady ochrony danych osobowych Użytkowników Serwisu.
 
Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do wszystkich Użytkowników korzystających z PRTL.pl, w tym do Użytkowników posiadających stałe konto, którzy dokonali rejestracji w Serwisie. Przeglądanie większości zasobów Serwisu jest bezpłatne i nie wymaga rejestracji. Część funkcji Serwisu, w tym możliwość komentowania,  jest dostępna po dokonaniu rejestracji.
 
PRTL.pl opisuje aktualne wydarzenia związane z transportem powietrznym, obserwuje światowe trendy, prezentuje unikalne raporty, wywiady z czołowymi przedstawicielami rynku lotniczego, branżowe artykuły tematyczne oraz barometry rynku lotniczego. 
 
PRTL.pl jest kompleksowym źródłem informacji dla fachowców z branży lotniczej, w tym reprezentantów portów lotniczych, linii lotniczych, samorządowców, sektora usług oraz pokrewnych gałęzi.
 
Celem PRTL.pl jest  dostarczanie rzetelnych branżowych informacji podmiotom odpowiedzialnym za rozwój transportu lotniczego w Polsce, specjalistom z branży lotniczej, w tym reprezentantom portów lotniczych, linii lotniczych, samorządowców, sektora usług oraz pokrewnych gałęzi poprzez umożliwienie Użytkownikom Serwisu dostępu do informacji zamieszczonych w Serwisie, z wykorzystaniem mechanizmów wyszukiwawczych oraz dzielenie się swoimi opiniami poprzez komentowanie artykułów.
 
Informacje zamieszczone w portalu, teksty, artykuły oraz wszelkie inne dane i materiały nie mogą być kopiowane (w całości lub części), powielane ani zmieniane bez uprzedniej pisemnej zgody Wydawcy.
 
Warunki korzystania z Serwisu
 
Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu oraz przed rejestracją w Serwisie Użytkownicy powininni zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Rozpoczęcie korzystania z Serwisu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na warunki niniejszego Regulaminu.
 
Dostęp do Serwisu i możliwość zapoznawania się z jego zawartością posiadają wszyscy Użytkownicy sieci Internet bez konieczności spełnienia jakichkolwiek formalności i nie jest uzależniony od dokonania przez Użytkownika rejestracji.
 
Część informacji Serwisu jest dostępna wyłącznie dla tych Użytkowników Serwisu, którzy dokonają rejestracji, zgodnie z publikowanymi w Serwisie zasadami rejestracji.
 
Zarejestrowanymi Użytkownikami Serwisu mogą być wszystkie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, które dokonały rejestracji i założyły własne konto w Serwisie.
 
Rejestracja w Serwisie jest bezpłatna.
 
W celu zarejestrowania się w Serwisie należy wypełnić formularz rejestracyjny (co najmniej rubryki oznaczone jako obowiązkowe). Administrator nie kontroluje ani nie weryfikuje danych podanych przez Użytkowników zawartych w formularzu rejestracyjnym. Po wypełnieniu danych w formularzu rejestracyjnym na podany w nim adres poczty elektronicznej zostanie wysłana wiadomość potwierdzająca dokonanie rejestracji i umożliwiająca aktywację konta.
 
Wraz z dokonaniem rejestracji, Użytkownik akceptuje wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu.
 
W wyniku prawidłowej rejestracji Użytkownik uzyskuje dostęp do konta przypisanego do niego w formularzu rejestracyjnym. Po założeniu konta Użytkownik może zamieszczać komentarze do artykułów publikowanych w Serwisie.
 
Konto zawiera dane Użytkownika podane przez niego w formularzu rejestracyjnym. W przypadku późniejszej zmiany tych danych Użytkownik powinien je zaktualizować.
 
Każda osoba może utworzyć tylko jedno Konto.
 
Hasło stanowi zabezpieczenie przed dostępem osób trzecich do konta Użytkownika.
 
Administrator może odmówić utworzenia Konta o określonej nazwie, jeżeli jest ona już używana w ramach Serwisu.
 
Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z założonego przez siebie Konta w sposób zgodny z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 
Administratorowi przysługuje prawo do czasowego zablokowania lub trwałego usunięcia Konta Użytkownika w przypadku, gdy:
a.  Użytkownik wykorzystuje Konto w sposób sprzeczny z obowiązującymi przepisami prawa i/lub postanowieniami niniejszego Regulaminu,
b.  zastosowany przez Użytkownika Login lub nazwa konta narusza przepisy prawa, prawa osób trzecich (w tym prawa autorskie i pokrewnych oraz prawa osobiste), niniejszy Regulamin i/lub dobre obyczaje,
c.  zamieszczone przez Użytkownika komentarze są sprzeczne z obowiązującymi przepisami prawa i/lub postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 
Każdy Użytkownik korzystający z Serwisu jest uprawniony do poinformowania Administratora o naruszeniu zasad niniejszego Regulaminu w formie elektronicznej na adres biuro@ikku.pl lub listownie na adres Administratora.
 
Użytkownik może w każdej chwili usunąć Konto w Serwisie poprzez wysłanie przy pomocy formularza kontaktowego (http://www.prtl.pl/kontakt) prośby o usunięcie swojego Konta lub przesyłając ją drogą mailową na adres biuro@ikku.pl lub drogą listowną na adres Administratora. Po otrzymaniu takiej prośby, Administrator usunie wskazane Konto w czasie nie dłuższym niż 5 dni roboczych.
 
Po usunięciu Konta nie ma możliwości jego przywrócenia.
 
Ochrona danych osobowych
 
Administratorem danych osobowych zgodnie jest Centrum Kształcenia i Doradztwa „IKKU” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: 03-219 Warszawa, ul. Elektronowa 2, tel.: 22 825 9479, e-mail: biuro@ikku.pl
 
Odbiorcami danych osobowych mogą być:
a.  osoby upoważnione przez Administratora – pracownicy oraz współpracownicy Serwisu,
b.  podmioty, którym Administrator zobligowany będzie udostępnić dane na podstawie przepisów prawa.
 
Dane osobowe Użytkowników Serwisu są przetwarzane przez Administratora w celu:
a.  korzystania z Serwisu,
b.  otrzymywania Newslettera droga mailową,
c.  komentowania treści publikowanych w Serwisie,
d.  otrzymywania ofert handlowych Wydawcy Serwisu i jego partnerów.
 
Prawa przysługujące Użytkownikom Serwisu, których dane są przetwarzane:
a.  prawo dostępu do treści danych,
b.  prawo do sprostowania danych,
c.  prawo do usunięcia danych,
d.  prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
e.  prawo do przenoszenia danych.
 
Żądanie w tym zakresie może zostać złożone:
a.  pisemnie na adres: 03-219 Warszawa, ul. Elektronowa 2;
b.  w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@ikku.pl
 
Użytkownikom Serwisu przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wydanej uprzednio zgody na przetwarzanie.
 
Użytkownikom Serwisu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – o ile uznają, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem przepisów.
 
Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości korzystania z niektórych funkcji Serwisu.
 
Dane Użytkownika będą przetwarzane, w przypadku Newslettera - przez okres wyrażenia zgody na jego otrzymywanie, a w przypadku rejestracji Konta Użytkownika - do czasu jego likwidacji.
 
ZMIANY W REGULAMINIE
 
Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie.
 
O każdej zmianie Regulaminu Administrator powiadomi Użytkowników Serwisu poprzez informację na stronie początkowej Serwisu.
 
Korzystanie przez Użytkownika ze stron Serwisu po wprowadzeniu zmian w Regulaminie będzie równoznaczne z wyrażeniem przez niego akceptacji na wprowadzone zmiany.
 
W przypadku, gdy Użytkownik nie akceptuje wprowadzonych zmian w Regulaminie powinien usunąć konto i/lub zaprzestać korzystania z Serwisu.

 

 
czytaj więcej

Barometr lotniska europejskie – marzec 2018. Część II. Wyniki poszczególnych portów.

2018-05-22

Kontynuowanie świetnej koniunktury w obecnym sezonie letnim.

czytaj więcej

Barometr lotniska europejskie – marzec 2018. Część II. Wyniki poszczególnych portów.

2018-05-22

Dynamika wzrostu ruchu na lotniskach europejskich w marcu 2018 wyniosła aż 8,9% i była najwyższa w tym sezonie zimowym. To zapowiada kontynuowanie świetnej koniunktury w obecnym sezonie letnim.

 

czytaj więcej

Barometr lotniska europejskie - marzec 2018. Bardzo wysoka dynamika wzrostu ruchu. Część I

2018-05-21

Dynamika wzrostu ruchu na lotniskach europejskich w marcu 2018 wyniosła aż 8,9%.

czytaj więcej

Barometr lotniska europejskie - marzec 2018. Bardzo wysoka dynamika wzrostu ruchu

2018-05-21

Dynamika wzrostu ruchu na lotniskach europejskich w marcu 2018 wyniosła aż 8,9%. Była istotnie wyższa niż w lutym – 6,5,%, i nieco wyższa niż w całym roku 2017. A ubiegły rok miał najwyższy indeks wzrostu od 14 lat – aż 8,5%.

czytaj więcej

ACI World publikuje wstępny ranking lotnisk 2017

2018-04-13

Na podstawie raportów otrzymanych z 1202 lotnisk na całym świecie ACI World opublikował wstępny ranking lotnisk. Otrzymane dane wskazują, że w 2017 najwięcej pasażerów obsłużyło lotnisko Atlanta-Hartsfield-Jackson (ATL). W minionym roku lotnisko odnotowało blisko 104 mln pasażerów i ponownie uzyskało najwyższe miejsce wśród najruchliwszych portów lotniczych świata. 

czytaj więcej

IATA potwierdza silne poparcie dla budowy nowego międzynarodowego lotniska w Meksyku

2018-04-12

Międzynarodowe Stowarzyszenie Transportu lotniczego IATA wyraziło swoje silne poparcie dla projektu budowy nowego międzynarodowego portu lotniczego w stolicy Meksyku, który został uruchomiony w 2014 w celu zastąpienia międzynarodowego lotniska Benito Juareza.

czytaj więcej

Wsparcie publiczne dla portu lotniczego Ancona Marche – pierwsza w UE pomoc ratunkowa i restrukturyzacyjna dla portu lotniczego

2018-03-28

Mówiąc o zaangażowaniu państwa w szeroko pojęty sektor transportu lotniczego najczęściej wymienia się pojawiające się co jakiś czas próby ratowania przewoźników, którzy znaleźli się w kłopotach finansowych i udzielaną stale pomoc na operacje regionalnych, nierentownych portów lotniczych. Tak długo jak obowiązuje jeszcze okres przejściowy zezwalający na udzielenie bieżącego wsparcie portom, problem czysto biznesowego „bankructwa” nie pojawił się w odniesieniu do tych obiektów. Dlatego sprawa portu lotniczego Marche Ancona we Włoszech jest nietypowa, bo jako jedyny w całej Unii Europejskiej niedawno stał się beneficjentem pomocy ratunkowej i restrukturyzacyjnej.

czytaj więcej

Wsparcie publiczne dla portu lotniczego Ancona Marche – pierwsza w UE pomoc ratunkowa i restrukturyzacyjna dla portu lotniczego

2018-03-28

Mówiąc o zaangażowaniu państwa w szeroko pojęty sektor transportu lotniczego najczęściej wymienia się pojawiające się co jakiś czas próby ratowania przewoźników, którzy znaleźli się w kłopotach finansowych i udzielaną stale pomoc na operacje regionalnych, nierentownych portów lotniczych. Tak długo jak obowiązuje jeszcze okres przejściowy zezwalający na udzielenie bieżącego wsparcie portom, problem czysto biznesowego „bankructwa” nie pojawił się w odniesieniu do tych obiektów. Dlatego sprawa portu lotniczego Marche Ancona we Włoszech jest nietypowa, bo jako jedyny w całej Unii Europejskiej niedawno stał się beneficjentem pomocy ratunkowej i restrukturyzacyjnej.

czytaj więcej

Porozumienia między portem lotniczym i przewoźnikiem – perspektywa prawa konkurencji

2018-03-13

Związki między przewoźnikami a portami lotniczymi tradycyjnie badane są przez pryzmat prawa pomocy publicznej. Wynika to z dużego zaangażowania struktur państwowych w bieżące operacje tych obiektów. Argumentuje się, że jeżeli władze publiczne dokładają się do operacji portu, to późniejsze działania wykonywane przez port są przypisywalne państwu. Istnieje cała seria decyzji, gdzie Komisja Europejska stwierdziła, że rabaty udzielne przez port określonym przewoźnikom stanowią pomoc publiczną dla tych linii, bo gdyby port nie miał wsparcia finansowego, nie byłby w stanie udzielić analogicznych zniżek, przez co korzyść, którą odnosiła linia nie miała charakteru rynkowego ergo była pomocą publiczną.

czytaj więcej

Porozumienia między portem lotniczym i przewoźnikiem – perspektywa prawa konkurencji

2018-03-13

Związki między przewoźnikami a portami lotniczymi tradycyjnie badane są przez pryzmat prawa pomocy publicznej. Wynika to z dużego zaangażowania struktur państwowych w bieżące operacje tych obiektów. Argumentuje się, że jeżeli władze publiczne dokładają się do operacji portu, to późniejsze działania wykonywane przez port są przypisywalne państwu. Istnieje cała seria decyzji, gdzie Komisja Europejska stwierdziła, że rabaty udzielne przez port określonym przewoźnikom stanowią pomoc publiczną dla tych linii, bo gdyby port nie miał wsparcia finansowego, nie byłby w stanie udzielić analogicznych zniżek, przez co korzyść, którą odnosiła linia nie miała charakteru rynkowego ergo była pomocą publiczną.

czytaj więcej

Skyscanner: TOP 10 najdogodniejszych do przesiadki lotnisk na świecie

2018-02-06

Skyscanner prezentuje listę top 10 najlepszych portów lotniczych, dzięki którym w najdalsze zakątki globu można podróżować sprawnie i szybko.

czytaj więcej

Skyscanner: TOP 10 najdogodniejszych do przesiadki lotnisk na świecie

2018-02-06

Skyscanner prezentuje listę top 10 najlepszych portów lotniczych, dzięki którym w najdalsze zakątki globu można podróżować sprawnie i szybko.

czytaj więcej

REKLAMA


REKLAMAInformacje EKESREKLAMA


Giełda transportowa
Clicktrans.plHome | O nas | Polityka prywatności | Korzystanie z serwisu | Reklama w portalu | Kontakt | Mapa strony