ROZMOWA PRTL.pl

2017-11-07
 Drukuj

Do czasu powstania CPK nie ma potrzeby budowania nowego portu lotniczego dla Warszawy. Wystarczy odpowiednio zorganizować i sfinansować rozdział ruchu lotniczego między Warszawą i Modlinem, co powinno być jednym z elementów strategii krajowej - mówi Marek Rekowski, profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, kierownik Katedry Mikroekonomii w rozmowie z Anną Jakubczyk z PRTL.pl

 

Anna Jakubczyk: Polski rynek lotniczy rozwija się w niebywałym tempie. W tym roku przekroczymy 39 milionów pasażerów, wskaźnik mobilności po raz pierwszy w historii przekroczy 1. W ciągu najbliższych 10 lat ruch lotniczy na polskich lotniskach się podwoi. Jak wykorzystać tę szansę? Czy jesteśmy przygotowani? 

 

Faktycznie, w perspektywie kilkunastu lat ruch pasażerski w polskich portach lotniczych znacznie wzrośnie. Utrzyma się, a nawet zwiększy, udział w ruchu portów regionalnych. Niektóre z nich będą powiększać potencjalne i realne możliwości rozwoju bezpośrednich połączeń długodystansowych, obsługiwanych m.in. przez przewoźników niskokosztowych. Zmieniać się będzie profil pasażera, który będzie miał większe wymagania odnośnie jakości oferty i obsługi w portach lotniczych. Coraz większego znaczenia będzie nabierał całoroczny ruch turystyczny. Postępująca koncentracja na rynku linii lotniczych stwarzać będzie nowe wyzwania przed portami w negocjowaniu umów z przewoźnikami.

 

Ważnym zadaniem jakie już dziś stoi przez największymi, polskimi portami lotniczymi jest rozwój infrastruktury, dostosowanej do obecnych i przyszłych wymogów pasażerów i przewoźników. Infrastruktura wielu portów, zbudowana i rozbudowana w 2012 roku, staje się coraz większą barierą w rozwoju portów. O ile w przeszłości inwestycje infrastrukturalne były w znacznej mierze finansowane ze środków unijnych, o tyle obecnie porty będą musiały liczyć wyłącznie na środki własne lub/i publiczne. Od skutecznego rozwiązania tych, i wielu innych, problemów będzie zależeć wykorzystanie przez polskie porty lotnicze szans, jakie stwarzają perspektywy rozwoju rynku lotniczego w Polsce.

 

Dziś zapadła decyzja o budowie CPK. Rząd podjął uchwałę w sprawie przyjęcia "Koncepcji przygotowania i realizacji inwestycji Port Solidarność - Centralny Port Komunikacyjny dla Rzeczpospolitej Polskiej". Jakie są plusy i minusy tej koncepcji rozwoju lotnictwa komunikacyjnego i szerzej systemu transportowego w Polsce?

 

Decyzję o budowie CPK podjęto na szczeblu rządowym, choć dopiero teraz planuje się wykonanie wymaganych dla takiej decyzji kompleksowych analiz (ekonomicznych, społecznych, środowiskowych, itp.). Nie ulega wątpliwości, że istnieje konieczność budowania centralnego portu lotniczego, bowiem możliwości rozwoju ruchu lotniczego w warszawskim porcie są coraz bardziej ograniczone. Szkoda, że przed podjęciem decyzji nie dokonano analizy merytorycznej rozwiązań alternatywnych. Decyzję podjęto i teraz należy skupić się na opracowaniu optymalnych rozwiązań , maksymalizujących korzyści i ograniczających do minimum skutki negatywne realizacji i funkcjonowania CPK. Rząd zapowiada, że wszelkie analizy przygotowawcze powinny zając dwa lata. Jest to założenie nadmiernie optymistyczne, bowiem doświadczenia z innych krajów gdzie realizowano tak ogromne i złożone przedsięwzięcie infrastrukturalne wskazują, że prace przygotowawcze wymagają wielu lat. Szczególnie trudne jest to w przypadku CPK, gdzie zbiegać się będą kompetencje kilku niezależnych ośrodków decyzyjnych (transport lotniczy, kolejowy, drogowy, instytucje centralne, regionalne, gospodarcze i społeczne organizacje pozarządowe, instytucje międzynarodowe, itp.) Dlatego powinna zostać powołana odrębna instytucja rządowa do spraw CPK wyposażona w specjalne kompetencje oraz narzędzia administracyjne i finansowe umożliwiające sprawne realizowanie projektu.

 

Jaki wpływ będzie miał CPK na pozostałe porty lotnicze? A jaki na inne środki transportu? Czy zmiana obejmie cały system komunikacji kraju?

 

Powstanie CPK wpłynie w zasadniczy sposób na funkcjonowanie rynku lotniczego w Polsce. Przede wszystkim zmianie ulegnie struktura rynku, głównie obszary oddziaływania (catchment areas) regionalnych portów lotniczych. Dla niektórych portów (Łodź, Lublin, Radom) będzie to oznaczać ogromne straty ruchu pasażerskiego, prowadzące nawet do zamykania portów (choć już dziś Radom nie ma racji bytu). Także dla innych, większych portów regionalnych będą powstawać straty ruchu, bowiem znaczna większość pasażerów, którzy obecnie lecą do Warszawy i jej okolic jako miejsca docelowego, np. celach służbowych, będzie korzystać z innych środków transportu, zwłaszcza szybkich połączeń kolejowych. Chyba, że obecny port w Warszawie pozostanie jako City Airport, podobnie jak np. w Londynie. Należy również uwzględnić reakcje linii lotniczych, zwłaszcza Ryanaira, który rozwija swoją główna bazę w Modlinie oraz Wizz Air-a, obecnego w Warszawie.

 

Inną, ważną kwestią jest rola głównej linii lotniczej bazującej w porcie centralnym, linii która zapewni obsługę znacznej części ruchu pasażerskiego. Czy za kilkanaście lat taką rolę będzie odgrywać LOT? Jest to wielka niewiadoma. Wprawdzie dzisiaj LOT poprawia swoje parametry operacyjne, lecz nadal na europejskim rynku przewoźników (nie mówiąc o światowym) zajmuje pozycję marginalną. Zapewnienie przez LOT portowi CPK obsługi ruchu na poziomie 4-5 krotnie wyższym niż obecnie realizuje linia lotnicza w porcie warszawskim będzie ogromnym wyzwaniem i nie jestem pewien czy LOT (samodzielnie) jest w stanie to osiągnąć.

 

Środowisko lotnicze od dłuższego czasu postuluje opracowanie strategii polskiego systemu transportu lotniczego. Dlaczego taki dokument nie może powstać? Może jest niepotrzebny i dobrze jest, tak jak jest?

 

Decyzja o budowie CPK przywołuje, zgłaszaną już wielokrotnie na branżowych spotkaniach, konieczność opracowania strategii rozwoju rynku lotniczego w Polsce. W takich warunkach głównym celem strategicznym powinna być realizacja CPK i optymalne jego zintegrowanie ze wszystkimi elementami krajowego i międzynarodowego rynku lotniczego, szerzej transportowego. Docelowy układ rynku powinien zapewniać odpowiedni dopływ strumienia pasażerów do CPK, niesprzeczny z rozwojem portów regionalnych. Obecność strategii krajowej pozwoli na odpowiednie dostosowanie się do niej strategii portów, linii lotniczych oraz innych podmiotów rynku lotniczego. Brak strategii sprawia, że pojawiają się chaotyczne koncepcje rozwoju rynku lotniczego, np. nowych portów lotniczych.

 

Jednym z problemów jest stopniowe wyczerpywanie przepustowości na lotnisku Chopina. Problem będzie narastał bo budowa CPK zajmie przynajmniej 10 lat. Przepustowość Chopina jest niewystarczająca w szczytowych godzinach już dziś. Jakie rozwiązać ten problem? Czy budować kolejne lotnisko dla ruchu charterowego i low costowego w pobliżu Warszawy?

 

Do czasu powstania CPK nie ma potrzeby budowania nowego portu lotniczego dla Warszawy. Wystarczy odpowiednio zorganizować i sfinansować rozdział ruchu lotniczego między Warszawą i Modlinem, co powinno być jednym z elementów strategii krajowej.

 

 

Dziękuję za rozmowę

 

 

 

 

 

Materiał wydrukowany z portalu PRTL.pl