ROZMOWA PRTL.pl

2018-02-07
 Drukuj

Codziennie Polska Agencja Żeglugi Powietrznej obsługuje blisko 2500 samolotów znajdujących się w polskiej przestrzeni powietrznej. Na ich pokładach jest blisko pół miliona pasażerów. Bezpieczeństwo każdego lotu i osób jest naszym najważniejszym celem. Aby to zapewnić musimy inwestować w wyszkolenie ludzi, technologie oraz twarde projekty infrastruktury lotniczej - mówi Prezes Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej Janusz Niedziela w rozmowie z Anną Jakubczyk z PRTL.pl

 

Anna Jakubczyk: Jak Pan ocenia rok 2017? Czy PAŻP w roku 2018 przewiduje znaczny wzrostu ruchu lotniczego z i do Polski?

 

Janusz Niedziela: Patrząc się na dane statystyczne w 2017 roku ruch lotniczy w polskiej przestrzeni powietrznej wzrósł o 5%, w 2018 roku przygotowujemy się na wzrost w granicach 5-7%. Tyle liczby. Nasze doświadczenie pokazuje jednak, że inaczej wzrost ruchu lotniczego wygląda w miesiącach jesienno-zimowych, w których osiąga jednocyfrowe wartości, a inaczej w miesiącach wiosenno-letnich czyli w szczycie sezonu. Wtedy ten wzrost wymaga od nas szybkiej bieżącej reakcji, zwiększenia pracy kontrolerów ruchu lotniczego, znacznego wysiłku organizacyjnego. Reasumując, 2018 rok będzie kolejnym okresem wzrostu ruchu lotniczego nad i w Polsce, takie same będą kolejne lata. Wraz z wzrostem ruchu lotniczego na świecie i w Europie, zwiększało się będzie także jego natężenie w Polsce, zwłaszcza, że latanie robi się coraz bardziej modne i dostępne dla naszych obywateli.

 

Agencja w 2017 r. osiągnęła najwyższe obroty w historii, zbliżamy się już do kwoty 1 mld zł. Składają się na to opłaty, które na naszą rzecz wnoszą przewoźnicy korzystający z polskiej przestrzeni powietrznej. Najwyższe w historii PAŻP były także nasze wydatki inwestycyjne w 2017 r. – na modernizację infrastruktury lotniczej wydaliśmy blisko 230 mln złotych, to największa w historii PAŻP kwota wydana na inwestycje.

 

Jakie są plany i główne wyzwania na ten rok?

 

Codziennie Polska Agencja Żeglugi Powietrznej obsługuje blisko 2500 samolotów znajdujących się w polskiej przestrzeni powietrznej. Na ich pokładach jest blisko pół miliona pasażerów. Bezpieczeństwo każdego lotu i osób jest naszym najważniejszym celem. Aby to zapewnić musimy inwestować w wyszkolenie ludzi, technologie oraz twarde projekty infrastruktury lotniczej. Utrzymanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa ruchu lotniczego – to nasze największe wyzwanie, realizowane codziennie.

 

Przykładem takich inwestycji jest budowa na nowych wież kontroli lotniska: w Krakowie i Katowicach. Ta pierwsza jest właśnie uruchamiana operacyjnie, uruchomienie nowego obiektu w Katowicach planujemy na koniec tego roku. To obecnie najnowocześniejsze tego typu obiekty w Europie. PAŻP inwestuje także w innowacyjne technologie nawigacyjne. W Krakowie powstanie pierwsza w kraju instalacja systemu GBAS (Ground Based Augmentation System). Agencja zwiększa także pokrycie radarowe: budujemy 4 nowe radary MSSR oraz planujemy zakup jednego, dodatkowego radaru mobilnego.

 

W 2018 roku na inwestycje odtworzeniowo-rozwojowe dla infrastruktury lotniczej chcemy wydać blisko 250 mln złotych.

 

Jak Pan ocenia obecny stan infrastruktury nawigacyjnej w naszym kraju? Czy wciąż potrzebne są znaczące inwestycje?

 

To rozumie się samo przez się. Po pierwsze, nadrabiamy jeszcze zaległości. Po drugie, rozwój technologii i szybkie zmiany w technologiach używanych w lotnictwie wymaga ciągłej modernizacji.

 

W tej chwili jesteśmy na etapie prac projektowych naszego nowego kampusu w Regułach pod Warszawą, w 2019 roku planujemy rozpoczęcie budowy. Będzie to jeden z najnowocześniejszych obiektów tego typu w Europie. Rozbudowujemy też ośrodek w Poznaniu, aby mieć pewność obsługi stale zwiększającego się ruchu lotniczego w każdej sytuacji.

 

W związku z programem SES II Polska przyjęła na siebie określone zobowiązania, związane ze stworzeniem tak zwanego FAB Bałtyckiego. Jaki jest stopień realizacji tych zobowiązań?

 

FAB Bałtycki jest jednym z 9. funkcjonalnych bloków przestrzeni, które powstały w Europie w ramach realizacji art. 9a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1070/2009 z dnia 21 października 2009 r. w celu poprawienia skuteczności działania i zrównoważonego rozwoju europejskiego systemu lotnictwa. Aby sprostać temu zadaniu, Państwa Członkowskie miały podjąć wszelkie niezbędne środki w celu zapewnienia wdrożenia funkcjonalnych bloków przestrzeni powietrznej do 4 grudnia 2012 r.

 

Od 2012 roku funkcjonuje Baltic FAB, który Polska tworzy razem z Litwą. Razem ze stroną litewską przygotowujemy i realizujemy projekty, które mają na celu usprawnienie i poprawę płynności ruchu lotniczego w administrowanym FABie. Niezwykle ważnym projektem jest współpraca przy tworzeniu nowego systemu operacyjnego realizowanego w konsorcjum iTEC, do którego wspólnie z Litwinami dołączyliśmy w 2017 roku. Bałtycki FAB będzie jedynym blokiem przestrzeni korzystającym ze wspólnego systemu.

 

Dziś w Europie funkcjonuje 9 FABów: UK-Ireland FAB (Wielka Brytania, Irlandia) Danish-Swedish FAB (Dania, Szwecja) Baltic FAB (Polska, Litwa) BLUE MED FAB (Włochy, Malta, Grecja, Cypr), Danube FAB (Bułgaria, Rumunia), FABCE (Czechy, Slowacja, Austria, Węgry, Chorwacja, Słowenia, Bośnia i Hercegowina), FABEC (Francja, Niemcy, Belgia, Holandia, Luksemburg, Szwajcaria), North European FAB (Estonia, Finlandia, Łotwa, Norwegia) i South West FAB (Portugalia, Hiszpania).

 

Jakie cele chcielibyście osiągnąć w 3-5 letnim horyzoncie czasowym? Jakie będą priorytety Agencji?

 

 Priorytet jest i będzie zawsze niezmienny – bezpieczeństwo w ruchu lotniczym. Aby je zapewnić musimy realizować poszczególne cele, to znaczy: wysoki poziom inwestycji, szkolenie i przygotowywanie kadry, w tym kontrolerów ruchu lotniczego, których do 2019 roku powinniśmy mieć około 620, współpraca nad tworzeniem w konsorcjum z najbardziej rozwiniętymi agencjami ruchu lotniczego w Europie nowego systemu operacyjnego dla kontroli ruchu lotniczego.

 

Jaki wpływ na działanie i plany PAŻP będzie miała decyzja o budowie Centralnego Portu Komunikacyjnego? Jakie zadania stoją przed PAŻP-em w związku z tym projektem?

 

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej będzie realizowała zadania związane z CPK. Nasze wydatki w tym zakresie mogą sięgnąć 200 mln zł, planujemy że poniesiemy je w okresie 3-4 lat od rozpoczęcia inwestycji. Będziemy projektowali przestrzeń powietrzną w tym rejonie. Jesteśmy też przygotowani na inwestycje w twardą infrastrukturę dla CPK np. wieżę kontroli lotniska, pomoce nawigacyjne, systemy wspomagające lądowanie.

 

Kontrola ruchu lotniczego to część tzw. infrastruktury krytycznej Państwa. Czy PAŻP jest przygotowany na wyzwania związane m.in. z cyberzagrożeniami?

 

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej jako instytucja zapewniająca służby żeglugi powietrznej, w tym realizująca m.in. zadania kontroli ruchu lotniczego czy planowania przepływu ruchu lotniczego nad Polską zgodnie z przyjętą Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1148 z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie środków na rzecz wysokiego wspólnego poziomu bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych na terytorium Unii, tzw. DYREKTYWA NIS, została uznana, obok przewoźników lotniczych oraz zarządzających lotniskami, za operatora usług kluczowych.

 

W związku z tym PAŻP spełnia szereg nałożonych na nią w tym zakresie przepisów międzynarodowych, w szczególności pod kątem ochrony systemów ATM (ang. Air Traffic Management) w skład których wchodzą: służby ruchu lotniczego, zarządzanie przestrzenią powietrzną i zarządzanie przepływem ruchu lotniczego) oraz zapewniania służb żeglugi powietrznej oraz systemów ANS (ang. Air Navigation Services), do których możemy zaliczyć: służby ruchu lotniczego, służby łączności, nawigacji i dozorowania (ang. Communication, Navigation and Surveillance Services – CNS), służby meteorologiczne dla żeglugi powietrznej oraz służby informacji lotniczej), stanowiących elementy infrastruktury krytycznej.

 

PAŻP jako operator usługi krytycznej wypełniając zapisy ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym posiada zatwierdzony przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Plan Ochrony Infrastruktury Krytycznej i realizuje zapisy Narodowego Programu Ochrony Infrastruktury Krytycznej. Agencja posiada również podpisane z Rządowym Centrum Bezpieczeństwa, porozumienie zobowiązujące strony do współdziałania w zakresie zarządzania kryzysowego i ochrony infrastruktury krytycznej, w tym podejmowania wzajemnie uzupełniających się działań na rzecz bezpieczeństwa żeglugi powietrznej, w szczególności monitorowania potencjalnych zagrożeń i zapewnienia polityki informacyjnej w czasie sytuacji kryzysowej.

 

Jednocześnie, w związku z ciągłym rozwojem technologii i wzrastającymi możliwościami dokonywania ataków czy stwarzania zagrożeń różnego charakteru (cybernetyczne, biologiczne, bombowe, sabotażowe, chemiczne) PAŻP dokonuje regularnie analizy i szacowania ryzyka, a następnie wdraża adekwatne środki zapobiegawcze, tak aby być przygotowanym na zminimalizowanie bądź wręcz zniwelowanie zagrożenia i strat. Agencja wprowadziła bądź jest w trakcie wprowadzania wymaganych międzynarodowymi, unijnymi i krajowymi regulacjami prawnymi standardów zabezpieczeń w poszczególnych obszarach działalności, czego potwierdzeniem są certyfikaty uzyskiwane w wyniku kontroli prowadzonych przez podmioty zewnętrzne.

 

 

Anna Jakubczyk

PRTL.pl

 

 

 

Materiał wydrukowany z portalu PRTL.pl