Informacja IATA o sytuacji finansowej branży lotniczej w lutym i marcu 2019

2019-04-25
 Drukuj

Wartość akcji linii lotniczych. W marcu 2019 wartość akcji linii lotniczych (globalnie) spadła o 4,3%. W lutym nie zmieniła się, w styczniu wzrosła o 7,7%, w grudniu spadła o 9,4%, w listopadzie wzrosła o 10%, a w październiku spadła o 10,1%. W marcu wartość wszystkich akcji wzrosła o 1,0% (indeks FTSE).

 

W marcu wartość akcji linii europejskich spadła aż o 10,8%, azjatyckich (plus Pacyfik) wzrosła tylko o 0,3 %, a północnoamerykańskich spadła o 4,8%.

 

W ciągu ostatnich dwunastu miesięcy, wartość akcji wszystkich przewoźników spadła aż o 16,7%!, europejskich aż o 31,1%!!, azjatyckich – o 11,5% a północnoamerykańskich – o 11,3%.

 

Wartość wszystkich akcji, globalnie wzrosła w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy o 0,3% (indeks FTSE). Od początku roku wartość wszystkich akcji linii lotniczych wzrosła o 3,2%, a w tym europejskich – spadła o 4,0%, azjatyckich wzrosła o 7,4%, a północnoamerykańskich o 1,9%. Według indeksu FTSE globalna wartość wszystkich akcji wzrosła w tym czasie o 11,5%.

 

Jak widzimy, w odróżnieniu od ogólnego nastawienia inwestorów, pesymizm w odniesieniu do akcji linii lotniczych pogłębia się. Główny powód to niepewność dotycząca cen ropy naftowej. W przypadku Europy dodatkowym problemem jest ogromne zamieszanie spowodowane chaosem BREXIT-owym. Więcej niż symboliczne znaczenie miało niedawne bankructwo WOW Air.

 

Wyniki finansowe za czwarty kwartał 2018.

 

 

Liczba linii

 

Region

Wynik Kw. IV 2017

Wynik Kw. IV 2018

EBIT

%

Wynik

netto

EBIT

%

Wynik

netto

16

41

31

11

10

Ameryka Płn.

Azja/Pacyfik

Europa

Ameryka łacińska

Inne

9,7

7,6

4,6

6,7

-5,9

4 174

3 051

82

265

-124

9,2

4,6

0,05

4,9

-5,1

2 986

-57

-59

61

-374

 109

Łącznie

7,2

7 448

4,7

2 675

 

Uwagi:

  • EBIT% - stosunek zysku/wyniku do wpływów.
  • Dane w $.

 

Próbka jest już w pełni w pełni reprezentatywna. Z wyjątkiem przewoźników z Ameryki Północnej obserwujemy dość znaczne pogorszenie wyników finansowych, jednak jest ono nieco mniejsze niż w trzecim kwartale roku. W przypadku linii europejskich istotne znaczenie miał wzrost cen paliwa oraz spadek średnich wpływów jednostkowych związany z nad-oferowaniem na kluczowych rynkach. W Ameryce Północnej od dawna świetne wyniki finansowe to efekt ogromnej konsolidacji rynkowej, która w ogromnym stopniu ograniczyła konkurencję.

 

Płynność finansowa linii lotniczych.

 

 IV kwartał 2017

IV kwartał 2018

Region Próbka

Płynność netto

Capex

Dostępna gotówka

Płynność netto

Capex

Dostępna

Gotówka

Ameryka Północna 16

10,2%

13,6%

-3,4%

11,0%

13,1%

-2,0%

Azja 21

12,1%

15,5%

-3,5%

8,4%

15,1%

-6,8%

Europa 12

8,9%

13,1%

-4,2%

-0,2%

11,6%

-11,9%

Ameryka Łacińska 6

9,2%

4,7%

4,5%

18,5%

10,2%

8,4%

Inne 4

4,9%

7,7%

-2,9%

-1,7%

11,5%

-13,2%

Łącznie 59

10,0%

13,2

 -3,2%

 7,3%

12,7%

-5,4%

 

Uwagi: .

  • Płynność netto (net cash flow) – z działalności operacyjnej.
  • Dostępna gotówka – Free Cash flow.

 

Z wyjątkiem Ameryki Północnej oraz Łacińskiej obserwujemy istotne pogorszenie płynności finansowej. Wyjątkowo duży był on w przypadku przewoźników europejskich, pomimo spadku, w ich przypadku, wydatków inwestycyjnych.

 

Oczywiście ma to bezpośredni związek ze znacznie gorszymi wynikami finansowymi.

 

Ceny paliwa lotniczego.

 

Ceny ropy oraz paliwa lotniczego w marcu, podobnie, jak w styczniu i lutym rosły, choć nieco wolniej. Główne powód to decyzja OPEC o ograniczeniu wydobycia oraz sankcje nałożone na Iran i Wenezuelę przez USA. Na początku kwietnia 2019 cena baryłki ropy wynosiła około 71$, a paliwa – 84 - 85$. Były to poziomy najwyższe od listopada ubiegłego roku. Stabilny wzrost wydobycie ropy z łupków w USA ogranicza efekt wspomnianych czynników negatywnych.

 

Oferowanie.

 

W lutym 2019 oferowanie wyrażone w ASK wzrosło globalnie o 5,4%. W styczniu było to 6,4%, w grudniu - 6,1%, w listopadzie – 6,8%, i w październiku - 6,3%. Indeks wzrostu w całym roku 2018 wyniósł 6,1% Po uwzględnieniu czynników sezonowych wzrost oferowania jest nadal nieznacznie szybszy niż wzrost popytu. Za ostatnie sześć miesięcy indeks poddany annualizacji wynosi 5,2% i jest o 0,7ppct wyższy od indeksu wzrostu ruchu.

 

Oferowanie cargo (w AFTK) wzrosło w lutym jedynie o 2,7%. To najniższy indeks wzrostu od lutego 2017.

 

Popyt.

 

W lutym 2019 indeks wzrostu przewozów pasażerskich, wyrażonych w RPK wyniósł 5,3%. W styczniu odnotowano bardzo krótkotrwałe ożywienie - 6,5%. W grudniu było to 5,3%, w listopadzie - 6,2%, w październiku – 6,3%, a we wrześniu - 5,5%.

 

Jak już wspomnieliśmy poddany annualizacji indeks wzrostu za ostatnie sześć miesięcy to jedynie 4,5%. W pierwszej połowie 2018 indeks wyniósł aż 8,0%! W całym roku 2018 indeks wyniósł 6,5% i był znacznie niższy, niż w roku 2017 – 8,0%. Jednak po raz kolejny był wyższy od średniej wieloletniej.

 

Sytuacja na rynku cargo była nie tylko zła, ale kryzys wręcz pogłębiał się. Spadek mierzony w FTK wyniósł aż 4,7%. W styczniu było to 1,8%, a w grudniu - 0,5%.W listopadzie przewozy były na poziomie ubiegłorocznym, w październiku miał miejsce wzrost o 3,1%. Wynik lutego był najgorszy od trzech lat. W całym roku 2018 odnotowano indeks wzrostu 3,5%. Był on aż o 6,2ppct niższy, niż w roku 2017.

 

Uwaga:

  • wszystkie porównania miesięczne dokonywane są po usunięciu czynników sezonowych/jednorazowych – SA (seasonally adjusted).

 

Współczynniki wykorzystania miejsc pasażerskich (LF) i pojemności frachtowej (FLF).

 

W lutym LF wyniósł 80,6% i był tylko o 0,1ppct niższy niż rok temu. Co prawda po uwzględnieniu czynników sezonowych odnotowano minimalną poprawę, jednak i tak nie możemy mówić o odwróceniu się trendu spadkowego, który rozpoczął się od połowy 2018. W całym roku 2018 miała miejsce poprawa o 0,3ppct do rekordowego poziomu – 81,9%.

 

Globalny FLF ma nadal silny trend spadkowy i jest obecnie aż o 3,5ppct niższy niż rok temu. W wartościach bezwzględnych, po annualizacji, jest na poziomie tak niskim, jaki ostatni raz odnotowano w okresie tuż po wielkim kryzysie finansowym 2008 -2009.

 

Średnie wpływy jednostkowe.

 

IATA dysponuje jedynie danymi styczniowymi. W tamtym miesiącu średnie wpływy jednostkowe, bez uwzględnienia przychodów dodatkowych, spadły o 5% w porównaniu z grudniem 20018 i o 4% w porównaniu ze styczniem 2018. Jedynie w przypadku wpływów dla wyższych klas podróży odnotowano minimalny wzrost w porównaniu z grudniem, ale i tu miał miejsce spadek w porównaniu ze styczniem 2018.

 

W roku 2019 pogłębiają się różnice pomiędzy średnimi wpływami w klasie ekonomicznej i w klasach wyższych. W tych drugich ruch jest zdecydowanie mniej wrażliwy cenowo i przewoźnicy łatwiej mogą zrekompensować sobie, poprzez podwyżki taryf, wyższe koszty operacyjne.

 

Podróże w wyższych klasach serwisowych.

 

W styczniu udział ruchu w wyższych klasach podróży w łącznej liczbie podróży, w porównaniu ze styczniem 2018 spadł o 0,2ppct do poziomu 5,1%. Jednak w ujęciu wartościowym poprawił się o 0,3ppct do poziomu 30%

 

Globalnie udział ilościowy podróży w wyższych klasach serwisowych w łącznej liczbie podróży, w całym roku 2018 wyniósł 5,2%. W wymiarze wartościowym było to 30%.

 

Na najważniejszych dla nas rynkach sytuacja była zróżnicowana. W przypadku Północnego Atlantyku średni poziom taryf był niezmieniony, w porównaniu ze styczniem 2018 a wzrost ruchu był minimalnie szybszy w klasie ekonomicznej. Na rynku Europa Azja średnie taryfy w klasie ekonomicznej rosły wolniej, a ruch szybciej. Analogicznie wyglądała sytuacja w przypadku ruchu wewnątrz-europejskiego, z tym, że spadek udziału ruchu w wyższych klasach był tu jeszcze szybszy.

 

W publikacji IATA Airlines Financial Monitor - February – March 2019 znajduje się wykres, który szczegółowo pokazuje trendy zmian na poszczególnych rynkach.

 

 

Źródła: IATA, PRTL.pl

 

Marek Serafin

PRTL.pl

 

 

 

Materiał wydrukowany z portalu PRTL.pl