Przesłanki dopuszczalności pomocy operacyjnej dla portów lotniczych w świetle najnowszych decyzji Komisji Europejskiej – Cz. I

2019-10-17
 Drukuj

Kwestia pomocy publicznej dla regionalnych portów lotniczych jest wielokrotnie powracającym tematem szczególnie od czasu wprowadzenia w 2014 roku reformy systemu wsparcia w szeroko pojętym sektorze lotniczym. Jak było wielokrotnie przywoływane, jednym z głównym celów zmian była rezygnacja z przyznawania pomocy na pokrycie bieżących kosztów działalności nierentownych obiektów – tzw. pomocy operacyjnej. W ciągu dziesięcioletniego okresu przejściowego (do 2024 roku) tego typu wsparcie ma być dopuszczane jednak, na co do zasady, ostrzejszych zasadach. Pomoc operacyjna uznawana jest za jeden z najbardziej zaburzających rynek rodzajów pomocy, gdyż sprowadza się do umożliwienia przetrwania nierentownemu przedsiębiorstwu, dlatego co do zasady jej udzielanie jest zakazane. Pomoc operacyjną dla portów lotniczych należy zatem traktować w kategorii wyjątku. W ciągu ostatnich miesięcy Komisja Europejska (KE, Komisja) wydała serię decyzji zezwalająca na udzielenie pomocy operacyjnej niemieckim portom lotniczym - Erfurt-Weimar, Rostock i Dortmund (sprawy odpowiednio SA.54496, SA.53717 i SA.46373). Stanowią one studium przypadku jak te zasady funkcjonują w praktyce.

 

Dla uznania pomocy operacyjnej za zgodną z rynkiem wewnętrznym, czyli innymi słowy za dopuszczalną, konieczne jest, żeby służyła „dobrze zdefiniowanemu celowi leżącemu we wspólnym interesie”; ponadto interwencja państwowa musi być niezbędna, wysokość wsparcia ograniczona do niezbędnego minimum. Pomoc musi ponadto być przejrzysta, posiadać efekt zachęty i nie ograniczać nadmiernie konkurencji i handlu.

 

Przesłanka istnienia celu godnego poparcia co do zasady będzie spełniona, jeżeli port będący adresatem wsparcia będzie stanowić jedyny obiekt obsługujący dany region. Taka interpretacja jest bezpośrednią konsekwencją jednego z głównych deklarowanych celów reformy pomocy publicznej, którym jest przeciwdziałanie dublowaniu niepotrzebnej i niewykorzystanej infrastruktury. Wobec tego należy stwierdzić, że sama dosyć „automatycznie” stosowana przez władze publiczne argumentacja wskazująca, że port lotniczy jak każdy aktywny węzeł transportowy przyczynia się do rozwoju regionalnego jest niewystarczająca. Przede wszystkim port jako taki będzie służył gospodarce lokalnej nie przez sam fakt istnienia, tylko pozytywny efekt będzie funkcją połączeń oferowanych do/z obiektu, które przełożą się na poprawę skomunikowania i bezpośrednie, pośrednie oraz indukowane efekty, tak jak to zostało dobrze zbadane w naukach ekonomicznych.

 

 

Pełna treść opracowania dostępna jest w

Porty Lotnicze / Publikacje

 

 

 

Materiał wydrukowany z portalu PRTL.pl