Wyniki pierwszego etapu prac analitycznych dot. lotniska centralnego dla Polski

2011-08-11
 Drukuj

Ministerstwo Infrastruktury przedstawiło wyniki pierwszego etapu prac analitycznych związanych z analizą zasadności budowy nowego lotniska centralnego dla Polski. Praca studialna pn. „Koncepcja lotniska centralnego dla Polski - prace analityczne” została wykonana przez konsorcjum, w skład którego weszli: PriceWaterhouseCoopers (lider konsorcjum), OLIVER WYMAN, MKmetric GmbH oraz Deutsche Flugsicherung GmbH w ramach realizowanego przez MI projektu pn. „Prace analityczne związane z przygotowaniem nowego lotniska centralnego dla Polski jako elementu systemu transportowego”.

 

Opracowanie„Koncepcja lotniska centralnego dla Polski - prace analityczne”
objęło swoim zakresem:

 • analizę obecnego stanu (lata 2000-2008) rynku transportu lotniczego
  w Polsce
  na tle rynku europejskiego i światowego,

 • prognozę rozwoju rynku transportu lotniczego w Polsce do roku 2035, uwzględniającą konkurencję polskich i zagranicznych portów lotniczych
  i linii lotniczych, oraz zmiany sytuacji socjo-ekonomicznej w Polsce i na świecie,

 • analizę stanu obecnego oraz prognozy w zakresie określenia możliwości rozwoju infrastruktury lotniskowej do roku 2035, sporządzone odrębnie
  dla scenariusza rozwoju rynku transportu lotniczego w Polsce zakładającego budowę LCP i scenariusza bez budowy takiego lotniska,

 • analizę stanu obecnego oraz prognozy w zakresie określenia możliwości rozwoju infrastruktury nawigacyjnej z uwzględnieniem konfiguracji
  i pojemności przestrzeni  powietrznej do 2035 r.

 

W trakcie prac analitycznych zidentyfikowano stan obecny polskiego rynku transportu lotniczego oraz najważniejsze tendencje zachodzące w jego rozwoju. Cennym ujęciem jest wielowariantowość prezentowanych projekcji popytu na usługi pasażerskiego transportu lotniczego do roku 2035, z uwzględnieniem światowego rozkładu strumieni pasażerów. W badaniach uwzględniono ocenę wpływu nowego lotniska centralnego
na polskie porty regionalne. Rozpoznano możliwości rozwoju rynku lotniczych przewozów towarowych. Uwzględniono także rozwój nowoczesnej infrastruktury innych gałęzi transportu. Przeanalizowano koszty i korzyści w związku z możliwymi scenariuszami rozwoju CPL.

 

Na podstawie wykonanych analiz Wykonawca opracowania dokonał w Raporcie Głównym ich syntezy oraz porównał wyniki symulacji dla założonych dwóch scenariuszy rozwoju infrastruktury transportu lotniczego w Polsce, tj. scenariusza rozwoju rynku transportu lotniczego zakładającego budowę LCP i scenariusza bez budowy takiego lotniska, dokonał rekomendacji jednego z dwóch ww. scenariuszy oraz przedstawił szczegółowe uzasadnienie tej rekomendacji. Nowy centralny port lotniczy będący jednocześnie kluczowym elementem multimodalnego węzła systemu transportowego Polski, pozwoli uzyskać pełną jego synergię, stanowiąc jednocześnie ważny element systemu paneuropejskiego.

 

Projekt ubiega się o współfinansowanie ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

 

Wszelkie ewentualne pytania w związku z opublikowanymi materiałami prosimy kierować wyłącznie  pocztą elektroniczną na adres: cpl_info@mi.gov.pl.

 

Dokumenty do pobrania:

 

Wersja polska:

Raport Główny 

Raport Główny - Załącznik 

Raport Cząstkowy 1 

Raport Cząstkowy 2 

Raport Cząstkowy 3 

Raport Cząstkowy 4

 

Wersja angielska
Concept of the Central Airport in Poland - Main Report
Concept of the Central Airport in Poland - Main Report - Appendix
Concept of the Central Airport in Poland - analytical works
Concept of the Central Airport in Poland - Interim Report 2
Interim report 3 Final
Interim report 3 - Appendix 1 Final
Interim report 3 - Appendix 2 Final
Concept of the Central Airport in Poland - interim report IV

 

 

Źródło: Ministerstwo Infrastruktury

 

 

 

 

 

Materiał wydrukowany z portalu PRTL.pl