INFORMACJE

Rynek Lotniczy

Linie Lotnicze

Porty Lotnicze

Samoloty

Drony

Dostawcy Usług

Prawo

Turystyka

BRANŻA

Nawigacja powietrzna

Innowacje & Technologie

Personalne

Rozmowy PRTL.pl

Komentarz tygodnia

Aviation Breakfast

Polski Klub Lotniczy

Przegląd prasy

INNE

Księgarnia

Szkolenia i konferencje

Studenckie koła i org. lotnicze

Znajdź pracę

Katalog firm

Przydatne linki

REKLAMA

Partnerzy portaluLanguage selection


English Deutsch French Russian

Rozmowy PRTL.pl


ROZMOWA PRTL.pl

Anna Jakubczyk, 2015-01-13
     

W kontekście procedur legislacyjnych na poziomie Unii Europejskiej w 2015 roku kluczowe będzie zadbanie o interesy polskich podmiotów gospodarczych i polskich obywateli korzystających z usług transportu lotniczego - mówi Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego Piotr Ołowski w rozmowie z Anną Jakubczyk z PRTL.pl

 

Anna Jakubczyk: Jakie były priorytetowe cele ULC w roku 2014 i czy udało się je zrealizować?

 

Piotr Ołowski: 2014 był niezwykle ważnym rokiem dla światowego lotnictwa cywilnego, a także rokiem wydarzeń istotnych dla Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Kontynuowaliśmy restrukturyzację Urzędu, w ramach której wprowadzone zostały zmiany w jego strukturze organizacyjnej, która teraz bardziej odpowiada jego aktualnym zadaniom i zapotrzebowaniu. Priorytetem ULC od zawsze było zapewnienie odpowiedniego nadzoru nad bezpieczeństwem lotnictwa cywilnego w Polsce, w tym nad podmiotami lotniczymi. Jestem zadowolony, że te działania przynoszą wymierne efekty, co potwierdzają również inspekcje standaryzacyjne Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA). W 2014 roku trzykrotnie przeprowadzano inspekcje koncentrujące się na kontroli sprawności funkcjonowania obszaru licencjonowania personelu lotniczego, szkoleniowych urządzeń do symulacji lotów oraz zdatności do lotu, które potwierdziły wdrożenie wymagań unijnych.


Priorytetem ULC było również kontynuowanie aktywności zmierzających do poprawy bezpieczeństwa lotniczego, ale także świadomości środowiska lotniczego. W 2014 roku podpisane zostało pomiędzy ULC i Państwową Komisją Badania Wypadków Lotniczych porozumienie ws. współpracy i koordynacji działań związanych z zaistnieniem wypadku lotniczego. Ponadto kontynuowana była inicjatywa zwiększenia świadomości na temat
„Just Culture”, czyli Kultury Sprawiedliwego Traktowania w procedurze raportowania zdarzeń w lotnictwie cywilnym. W ramach tych aktywności zorganizowane zostały w Polsce po raz drugi warsztaty dla prokuratorów z Polski i krajów bałtyckich. Kultura Sprawiedliwego Traktowania („Just Culture”), która jest jednym z głównych elementów Kultury Bezpieczeństwa, to istotny element zarządzania bezpieczeństwem w lotnictwie cywilnym. Pojęcie to określa atmosferę zaufania, w której ludzie są zachęcani do zgłaszania zdarzeń bądź informacji związanych z bezpieczeństwem przy jednoczesnym określeniu granicy pomiędzy zachowaniem dopuszczalnym, a nie do zaakceptowania. „Just Culture” to nierozerwalny element systemu raportowania dostarczającego informacje służące do analizy ryzyka/bezpieczeństwa. Tworzony obecnie Krajowy Program Bezpieczeństwa w Lotnictwie Cywilnym (KPBwLC) oraz Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem (SMS) bazują na tych informacjach.

 

Mówiąc o Systemie Zarządzania Bezpieczeństwem warto dodać, że podczas całego 2014 roku w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego prowadzono prace związane z nadzorem nad wdrażaniem przez przewoźników lotniczych (posiadających certyfikat AOC) oraz zatwierdzone organizacje szkolenia (organizacje ATO) wymagań przepisów Unii Europejskiej w zakresie systemów zarządzania. W tym miejscu należy podkreślić, że przepisy Unii Europejskiej dotyczące systemów zarządzania stanowią implementację wymogów Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO) zawartych w Załączniku 19 „Zarządzanie Bezpieczeństwem” do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, dotyczących SMS. Ostatni rok możemy uznać za szczególny jeżeli chodzi o działania Urzędu w obszarze przewozów lotniczych, bowiem do 28 października 2014 r. dokonano konwersji certyfikatów AOC na zgodność z przepisami rozporządzenia Komisji (UE) Nr 965/2012 z dnia 5 października 2012 r. ustanawiającego wymagania techniczne i procedury administracyjne odnoszące się do operacji lotniczych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 216/2008. Oznacza to, że wszyscy przewoźnicy lotniczy posiadający certyfikat AOC wydany przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego po 28 października 2014 r. zgodny z rozporządzeniem Komisji (UE) Nr 965/2012, posiadają wdrożony System Zarządzania obejmujący większość elementów ICAOwskiego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem.

 

W 2014 r. udało się również dostosować do międzynarodowych standardów krajowe przepisy z zakresu organizacji pokazów lotniczych, co w konsekwencji umożliwiło zorganizowanie w Polsce międzynarodowych - spektakularnych zawodów Red Bull Air Race Gdynia 2014, przy jednoczesnym zachowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa lotniczego. Polska jeszcze raz pokazała, że jest świetnym miejscem do organizacji wydarzeń lotniczych o międzynarodowym charakterze. Profesjonalizm całej branży lotniczej pozwala sądzić, że tego typu imprezy będą organizowane w naszym kraju częściej.

 

Jakie będą główne zadania ULC w roku 2015?

 

2015 rok będzie pracowity ze względu na kontynuację prac legislacyjnych związanych z nowelizacją ustawy Prawo lotnicze w celu dostosowanie jej do nowych przepisów prawa UE. Kontynuowane będą prace nad rozporządzeniami wykonawczymi do ustawy np. rozporządzenie w sprawie dokumentów oraz informacji wymaganych przy ubieganiu się o koncesję lub wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie przewozu lotniczego. Opracowywany jest również projekt ustawy o przewozie materiałów niebezpiecznych drogą powietrzną.

Wielkim wyzwaniem dla branży lotniczej będzie w najbliższym czasie uregulowanie najnowszej, niezwykle szybko rozwijającej się gałęzi lotnictwa – lotnictwa bezzałogowego. W Europie i na Świecie trwają wzmożone prace nad przepisami dotyczącymi bezzałogowych statków powietrznych. Również na forum EASA a także ICAO. Jestem dumny, że Polska posiada już sukcesy na tym polu, istnieją bowiem polskie przepisy regulujące zasady wykonywania lotów bezzałogowymi statkami powietrznymi, a ULC od 2013 roku wydaje świadectwa kwalifikacji operatora bezzałogowego statku powietrznego dla osób wykonujących loty urządzeniami bezzałogowymi w celach innych niż rekreacyjne i sportowe. Takich świadectw wydano już ponad 200, a liczba ta wciąż rośnie. Istnieje jednak potrzeba doszczegółowienia obowiązujących przepisów i aktualnie w konsultacjach publicznych znajdują się dwa projekty nowelizacji rozporządzeń regulujących lotnictwo bezzałogowe. Urząd widzi jego potencjał dlatego będę wspierał inicjatywy zmierzające do uregulowania jego aktywności w taki sposób, by mogło koegzystować z lotnictwem załogowym nie zagrażając jego bezpieczeństwu. Polska od niedawna uczestniczy w pracach JARUS – grupy zrzeszającej ekspertów z władz lotniczych i EASA, którzy współpracują w celu opracowania przepisów dla systemów bezzałogowych i zapobiegania dublowaniu się rozwiązań w tej dziedzinie.

 

W 2015 r. będą kontynuowane prace związane z nadzorem nad wdrażaniem przez zatwierdzone organizacje szkolenia (organizacje ATO) Systemów Zarządzania (obejmujących większość elementów Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem ICAO. Wyzwaniem na najbliższy rok będą niewątpliwie trwające prace nad projektem Krajowego Programu Bezpieczeństwa w Lotnictwie Cywilnym (KPBwLC). W ramach tego przedsięwzięcia konieczne będzie m. in. utworzenie zbioru wskaźników poziomu bezpieczeństwa (SPIs) oraz monitorowanie ich w związku z przypisanymi do nich poziomami alarmowymi i celami bezpieczeństwa, a także zbudowanie baz danych systemu SDCPS (łączącego część istniejących baz danych z nowymi modułami).

 

W 2015 roku planowane jest wdrożenie krajowego systemu egzaminowania z języka angielskiego dla pilotów. Planujemy dalszą organizacje spotkań i seminariów z podmiotami lotniczymi takimi jak organizacje szkolenia lotniczego (ATO) w celu poprawy komunikacji pomiędzy Urzędem a przedstawicielami podmiotów lotniczych. Cenimy bezpośredni kontakt i dialog na zasadzie partnerstwa. Również zmieniona formuła dorocznych konferencji bezpieczeństwa w lotnictwie cywilnym, którą wdrożyliśmy podczas jej jesiennej odsłony będzie zachowana.

 

Chciałbym kontynuować kierunek zwiększania obecności Polski na forum międzynarodowego lotnictwa. Cieszą mnie plany EASA dotyczące zmiany podejścia do lotnictwa ogólnego i większe otwarcie na krajowe nadzory lotnicze. ULC aktywnie brał udział w Konferencji Bezpieczeństwa Lotnictwa Ogólnego EASA w Rzymie w październiku 2014 roku. Wiem, jak istotne jest odciążenie administracyjne lotnictwa ogólnego, liberalizacja i uproszczenie przepisów tam gdzie to możliwe, dlatego też przedstawiłem podczas konferencji swoje propozycje zmierzające do ułatwień w tej gałęzi lotnictwa i już teraz mogę zapowiedzieć, że będziemy zacieśniać współpracę z EASA w tym zakresie.

 

Czy Pana zdaniem proces tworzenia prawa regulującego polski rynek lotniczy został już zakończony? Jeżeli nie to, to jakie nowe regulacje bądź zmiany obowiązujących przepisów nas jeszcze czekają?

 

Branża lotnicza charakteryzuje się dużą zmiennością, ewoluuje w sposób ciągły i często wyprzedzający obowiązujące regulacje. Zadaniem regulatorów jest identyfikacja tych zmian i odpowiednie dostosowywanie prawa. Dlatego w 2015 roku planowane jest wejście w życie nowelizacji ustawy Prawo lotnicze dostosowującej przepisy ustawy do nowych przepisów prawa UE. Projekt nowelizacji znajduje się obecnie na zaawansowanym etapie uzgodnień międzyresortowych. Planujemy również wejście w życie ustawy o przewozie materiałów niebezpiecznych. Tak jak już wcześniej wspomniałem aktualnie w konsultacjach publicznych znajdują się dwa projekty nowelizowanych rozporządzeń dotyczących szczegółowych zasad wykonywania lotów bezzałogowymi statkami powietrznymi. Obserwujemy duży odzew od konsultantów, którzy przesyłają swoje opinie i uwagi dotyczące projektów.

 

W kontekście procedur legislacyjnych na poziomie Unii Europejskiej w 2015 roku kluczowe będzie zadbanie o interesy polskich podmiotów gospodarczych i polskich obywateli korzystających z usług transportu lotniczego. Zgodnie z planami Komisji Europejskiej będą kontynuowane zmiany rozporządzenia 261/2004 regulującego prawa pasażerów w transporcie lotniczym, zmiany w pakiecie Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej (SES 2+), a także będą prowadzone prace nad regulacjami dotyczącymi bezzałogowych statków powietrznych oraz pakietu lotniskowego (w obszarze alokacji slotów). Urząd Lotnictwa Cywilnego bierze aktywny udział w pracach tworzenia/uzgadniania projektów nowelizacji lub nowych rozporządzeń unijnych. Oczywiście, jeżeli prace nad którymkolwiek z obszarów znajdą swój finał w postaci aktu legislacyjnego, wówczas dodatkową rolą Prezesa ULC będzie podjęcie odpowiednich działań na arenie krajowej, aby wdrożyć w odpowiedni sposób regulacje unijne do polskiego porządku prawnego.

 

Jak wyglądała aktywność urzędu na arenie międzynarodowej?

 

Jednym z priorytetów ULC w 2014 roku było kontynowanie zwiększania aktywności na forum organizacji i agencji międzynarodowego lotnictwa cywilnego. Niewątpliwym docenieniem dotychczasowych działań Urzędu Lotnictwa Cywilnego i wkładu Polski w rozwój europejskiego i światowego lotnictwa jest nominacja mnie na stanowisko Wiceprzewodniczącego Zarządu Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego. Jest to wspólny sukces całego polskiego lotnictwa. Jestem przekonany, że ta odpowiedzialna funkcja pomoże jeszcze bardziej w zacieśnianiu współpracy z Agencją w strategicznych obszarach dla polskiego lotnictwa. Będę zabiegał o to, by polski wkład w rozwój europejskiego lotnictwa był zauważalny.

 

Dodatkowo, nie sposób nie wspomnieć, że od października 2013 r. Polska po raz pierwszy w historii posiada Stałego Przedstawiciela w Radzie ICAO, który bierze aktywny udział w posiedzeniach jej komitetów oraz grup roboczych. Obecność polskiego członka w Radzie ICAO zaowocowała już kilkunastoma interwencjami w bieżących sprawach ICAO m. in. z zakresu ochrony lotnictwa cywilnego, bezpieczeństwa, żeglugi powietrznej, prawa międzynarodowego w tym lotniczego i kosmicznego. Polska przewodniczy również Środkowoeuropejskiej Grupie Rotacyjnej (CERG) – grupie zrzeszającej 9 państw regionu Europy Środkowo-Wschodniej. W październiku 2014 r. zostały przyjęte do grupy dwa nowe państwa – Litwa i Grecja. Tym samym CERG pod przewodnictwem Polski stał się największą w regionie i jedną z największych i najmocniejszych grup rotacyjnych, dzięki czemu głos CERG stał się słyszalny na forum instytucji lotnictwa cywilnego – ICAO, EASA czy ECAC.

 

Aktywność międzynarodowa to również organizacja międzynarodowych seminariów czy konferencji i warsztatów. Wśród wielu takich wydarzeń warto wspomnieć o zorganizowanym przez Urząd, Europejskim Seminarium na temat Konwencji Kapsztadzkiej i Protokołu w Warszawie, na którym byli obecni przedstawiciele z 34 państw. ULC zorganizował również na Zamku Królewskim w Warszawie Międzynarodową Konferencję Prawa Lotniczego z okazji 85. rocznicy podpisania Konwencji Warszawskiej. W ramach aktywnej współpracy z ICAO, przeprowadziliśmy projekt, w ramach którego polska studentka wzięła udział w Modelowej Sesji Rady ICAO i Seminarium dla młodych profesjonalistów z zakresu lotnictwa. W marcu 2015 r. odbędą się również w Polsce seminaria ICAO z zakresu ochrony środowiska w lotnictwie dla regionu EUR/NAT.

 

Wiadomo, że PLL LOT przygotowuje się do rozwoju swojej siatki połączeń azjatyckich. Czy przygotowywane są rozmowy ze stroną rosyjską, mające na celu poprawę sytuacji przewoźnika, jeżeli chodzi o prawa przelotu trasą transsyberyjską?

 

Polskie Linie Lotnicze LOT S.A. od jakiegoś czasu sygnalizują, że strategia rozwoju siatki połączeń dalekiego zasięgu zakłada zwiększenie obecności przewoźnika na rynkach azjatyckich po zakończeniu planu restrukturyzacji, które spółka planuje na grudzień 2015 r. Natomiast do podjęcia rozmów z naszymi partnerami, w tym ze stroną rosyjską kluczowe jest poznanie szczegółowych planów spółki. Należy bowiem pamiętać, że uruchomienie konkretnego połączenia regularnego może wymagać dokonania stosownych uzgodnień także z innymi władzami lotniczymi. Podjęcie dialogu z naszym rosyjskim partnerem, zwłaszcza w przedmiocie przelotów trasą transsyberyjską, wymaga w pierwszej kolejności ustalenia priorytetów spółki w zakresie rozwoju połączeń bezpośrednich do krajów azjatyckich. Wraz z otrzymaniem takich sygnałów od przewoźnika, będę jako Prezes ULC podejmował wszelkie niezbędne działania w celu umożliwienia realizacji planów PLL LOT S.A., podobnie, jak to miało miejsce w przeszłości.

 

Czy w nadchodzącym roku planowane są jakieś ważne rozmowy, o zmianach w obowiązujących już umowach bilateralnych dotyczących komunikacji lotniczej, bądź też zawarcie nowych umów?

 

Na płaszczyźnie współpracy dwustronnej, w 2014 r. działania przedstawicieli Urzędu służyły stworzeniu optymalnych warunków wykonywania regularnej komunikacji lotniczej, poprzez tworzenie i modyfikowanie odpowiedniej bazy prawno–traktatowej oraz podejmowanie bezpośrednich kontaktów z władzami lotniczymi innych państw. W ramach tych działań, warto wspomnieć przede wszystkim o podpisaniu w dniu 22 maja 2014 r. Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Singapuru o transporcie lotniczym, która wejdzie w życie po dopełnieniu przez obie strony Umowy niezbędnych wymaganych prawem procedur. Dodatkowo w dniu 15 lipca 2014 r. uzgodniono i parafowano tekst Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Demokratyczno–Socjalistycznej Republiki Sri Lanki o transporcie lotniczym. Chciałbym podkreślić, że wszystkie działania podejmowane przez Urząd na arenie międzynarodowej, zarówno w kontekście współpracy wielostronnej, jak i dwustronnej, mają na celu zabezpieczenie interesów polskich podmiotów branży lotniczej oraz polskich konsumentów korzystających z usług transportu lotniczego.

 

W dniach 17-21 listopada 2014 r. przedstawiciele ULC wzięli udział w konferencji negocjacyjnej bilateralnych umów o komunikacji lotniczej – ICAN 2014. Delegacja polskiej władzy lotniczej przeprowadziła konsultacje z przedstawicielami władz lotniczych kilku państw. Podczas konsultacji dokonano stosownych uzgodnień dotyczących dwustronnych relacji z tymi państwami w obszarze transportu lotniczego. Prace nad wdrożeniem uzgodnień i podjętych zobowiązań będą prowadzone w 2015 r. Aktywności w tym zakresie zmierzają do liberalizacji obowiązujących umów o komunikacji lotniczej oraz rozszerzanie bazy formalno-prawnej w celu stworzenia podstaw dla wykonywania regularnej komunikacji lotniczej a tym samym rozszerzenia możliwych destynacji polskich przewoźników lotniczych i powiększenia siatki połączeń i rozwoju polskiego rynku lotniczego.

 

Dziękuję za rozmowę

 

 

 

 

Tagi:

Bezpieczeństwo | ICAO | Komunikacja | Praca | Prawo | Przepisy | ULC | Umowa | Usługi


powrót


Aby otrzymać dostęp do komentowania artykułów musisz się zalogować.

LOGIN

HASŁO
Jeżeli nie masz jeszcze konta, załóż je teraz

Rejestracja


Komentarze do tego artykułu:

REKLAMA


REKLAMAInformacje EKESREKLAMA


Giełda transportowa
Clicktrans.plHome | O nas | Polityka prywatności | Korzystanie z serwisu | Reklama w portalu | Kontakt | Mapa strony