INFORMACJE

Rynek Lotniczy

Linie Lotnicze

Porty Lotnicze

Samoloty

Drony

Dostawcy Usług

Prawo

Turystyka

BRANŻA

Nawigacja powietrzna

Innowacje & Technologie

Personalne

Rozmowy PRTL.pl

Komentarz tygodnia

Aviation Breakfast

Polski Klub Lotniczy

Przegląd prasy

INNE

Księgarnia

Szkolenia i konferencje

Studenckie koła i org. lotnicze

Znajdź pracę

Katalog firm

Przydatne linki

REKLAMA

Partnerzy portaluLanguage selection


English Deutsch French Russian

Studenckie koła i organizacje lotnicze - Publikacje


Współpraca zarządzającego lotniskiem z podmiotami wykonującymi usługę w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego

P. Uchroński, M. Osowski, 2012-04-06
     

Streszczenie: Nowelizacja a ustawy Prawo lotnicze, która weszła w życie 18.09.2011r. wprowadziła w systemie ochrony lotnictwa cywilnego wiele rewolucyjnych zmian, powodujących konieczność całkowitego przeorganizowania systemu ochrony lotnisk cywilnych. Jedną z najważniejszych i najbardziej kontrowersyjnych zmian jest przekazanie zarządzającemu lotniskiem zadań związanych z kontrolą bezpieczeństwa osób i ich bagażu oraz ładunków i przesyłek pocztowych, które dotychczas wykonywała Straż Graniczna. Zadania te, Straż Graniczna wykonywać będzie najpóźniej do 18 marca 2012r. (lub do okresu ustalonego w drodze porozumienia z zarządzającym lotniskiem), po czym cały ciężar ochrony lotniska, zarówno organizacyjny jak i finansowy, spocznie na zarządzającym lotniskiem. Straż Graniczna natomiast, z pozycji służby realizującej opisywane wyżej czynności, zyskała w przedmiotowym zakresie uprawnienia nadzorcze.

 

 

Poniższy referat pochodzi z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej nt. "Inżynieria ruchu lotniczego", która odbyła się w Spale, w dniach 20-21 marca 2012 r.

 

 

Referat:

Przy założeniu, że zarządzający lotniskiem ma 18 miesięcy na dostosowanie się do wymogów nowelizacji ustawy Prawo Lotnicze i wprowadzenia tzw. etapizacji przejęcia kontroli bezpieczeństwa, bardzo ważnym elementem jest wypracowanie w ciągu 6 miesięcy od wejścia w życie ustawy prawo lotnicze wspólnie z SG porozumienia regulującego powyższe kwestie. Porozumienie to powinno regulować czasookres (najlepiej konkretną datę) wprowadzenia nowego systemu ochrony oraz zasady (warunki) przejęcia kontroli bezpieczeństwa przez zarządzającego i warunki opuszczenia przez SG stanowisk kontroli bezpieczeństwa.

 

Do najważniejszych elementów, jakie należy przewidzieć w porozumieniu należą:

 • termin przejęcia kontroli bezpieczeństwa;
 • zakres przejęcia kontroli bezpieczeństwa we wskazanym czasookresie (częściowo, w całości);
 • sposób przejęcia kontroli bezpieczeństwa (mieszana kontrola bezpieczeństwa wspólnie z zarządzającym, rozdzielna);
 • warunki i skutki opuszczenia przez SG kontroli bezpieczeństwa: infrastrukturalne, finansowe i socjalne;
 • warunki przejęcia przez zarządzającego punktów kontroli bezpieczeństwa w kontekście zmian organizacyjnych: infrastrukturalne, socjalne.
 • sposób i zakres realizowanego przez SG nadzoru wynikającego z ustawy.

       

Jak widać już w tym początkowym etapie związanym ze zmianą podmiotu realizującego kontrolę bezpieczeństwa zaangażowane będą przedstawiciele komórek finansowych, infrastruktury i bezpieczeństwa znajdujących się w strukturach portów lotbniczych.

 

Kolejnym krokiem jest wybór podmiotu zewnętrznego realizującego kontrolę bezpieczeństwa na warunkach i określonych przez zamawiającego – zarządzającego. Wśród zapisów umowy regulujących zakres sposób wykonywanych czynności związanych z kontrolą bezpieczeństwa, oprócz obowiązków wynikających w tym zakresie z przepisów z zakresu ochrony lotnictwa cywilnego tj. Krajowy Program Ochrony Lotnictwa Cywilnego , Krajowy Program Kontroli Jakości, Krajowy Program Szkoleń oraz pozostałych dokumentów krajowych i unijnych, koniecznym jest również zabezpieczenie należytego wykonania zleconych prac w postaci odpowiednich klauzul regulujących odpowiedzialność finansową i formalno prawną podmiotu.

 

Do najważniejszych, podstawowych zagadnień, które muszą znaleźć odzwierciedlenie w umowie należą:

 • obowiązek zapewnienia całodobowej obsady pracowników ochrony w ilości zapewniającej płynność kontroli bezpieczeństwa ( grafik może być ustalony wg planu lotów lub ilości stanowisk),
 • obowiązek zapewnienia (w określonej perspektywie czasu) 100 % wykwalifikowanej i uprawnionej kadry do realizowania kontroli bezpieczeństwa,
 • obowiązek posiadania przez pracowników ochrony uprawnień dostępu do informacji niejawnej co najmniej o klauzuli ZASTRZEŻONE,
 • obowiązek opracowania i przedstawienia do akceptacji zarządzającego szczegółowego systemu wewnętrznej kontroli jakości pracy na stanowiskach kontroli bezpieczeństwa,
 • obowiązek pisemnego przedstawienia zadań dla każdego pracownika na punkcje kontroli bezpieczeństwa ( w porozumieniu z zarządzającym),
 • obowiązek realizowania i zapewnienia w postaci przedstawionego zarządzającemu harmonogramu obowiązkowych szkoleń wynikających z regulacji prawnych w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego,
 • obowiązek realizowania wspólnie z zarządzającym ( np. raz w miesiącu, kwartale ) instruktarzy dla pracowników ochrony,
 • obowiązek reagowania i informowania zarządzającego o wszelkich nieprawidłowościach mających wpływ na ochronę lotniska,
 • obowiązek dostosowania firmy do zmian wynikających z przepisów prawa w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego, powstałych w trakcie trwania umowy,
 • obowiązek realizacji poleceń uprawnionych funkcjonariuszy SG i zarządzającego wynikających z nadzoru,
 • możliwość delegowania przez zarządzającego pracowników podmiotu, będących w pracy do wykonywania innych czynności związanych z ochroną lotniska cywilnego we wskazanym na terenie lotniska miejscu,
 • obowiązek poddawania się audytowi (KPKJ) realizowany przez zarządzającego, SG i ULC.
 • konsekwencje finansowe z tytułu negatywnych wyników przeprowadzonych audytów,
 • konsekwencje finansowe z tytułu niewłaściwie zaplanowanej obsady kadrowej,
 • konsekwencje finansowe z tytułu niezależnej od zarządzającego odmowy realizowania kontroli bezpieczeństwa,
 • konsekwencje finansowe z tytułu przerwy w realizacji kontroli bezpieczeństwa,
 • możliwość obsady stanowisk punktów kontroli bezpieczeństwa na koszt podmiotu (dot. przypadków niewłaściwe zaplanowanej obsady),
 • obowiązek zapewnienia bieżącego (całodobowego) nadzoru nad pracownikami ochrony,
 • obowiązek wyznaczenia osoby koordynującej odpowiedzialnej za pracę pracowników ochrony,
 • uprawnienie dla zarządzającego i SG odmowy dopuszczenia osób/osoby do pracy na stanowisku punktu kontroli bezpieczeństwa i na koszt podmiotu, w przypadku braku spełnienia czynności formalnych wynikających z przepisów w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego,
 • obowiązek pisemnego informowania zarządzającego o wszelkich zmianach w obsadzie kadrowej na lotnisku przed dopuszczeniem osoby do pracy na stanowisku punktu kontroli bezpieczeństwa,
 • obowiązek podporządkowania się funkcjonującym na lotnisku procedurom, regulaminom i zarządzeniom,
 • obowiązek współpracy z zarządzającym i SG,
 • odpowiedzialność materialna,
 • obowiązek zapewnienia na stanowisku w punkcie kontroli bezpieczeństwa minimum jednej kobiety.

 

Są to podstawowe klauzule, które w sposób dostateczny zapewniają funkcjonowanie kontroli bezpieczeństwa osób i bagażu.

 

Również sama ustawa o ochronie osób i mienia nakłada na przedsiębiorcę formalne wymogi, jakie musi on spełnić przed przystąpieniem do czynności związanych z ochroną lotnictwa cywilnego :

 

„Art. 22a. 1. Przedsiębiorca ubiegający się o zawarcie umowy na prowadzenie działalności w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego w portach lotniczych jest obowiązany:

1) przedstawić informację o dotychczasowej działalności, w tym dokumenty finansowe za ostatnie 3 lata oraz za rok, w którym ubiega się on o wykonywanie działalności w zakresie kontroli bezpieczeństwa;

2) prowadzić działalność gospodarczą w zakresie usług ochrony osób i mienia co najmniej przez okres 5 lat;

3) przedstawić informację o liczbie zatrudnionych pracowników ochrony posiadających licencję pracownika ochrony fizycznej;

4) przedstawić informację o liczbie zatrudnionych pracowników spełniających wymagania określone w przepisach z zakresu ochrony lotnictwa cywilnego dla osób wykonujących zadania w zakresie kontroli bezpieczeństwa w ruchu lotniczym;

5) przedstawić informację o planowanych szkoleniach osób, które będą wykonywać zadania w zakresie kontroli bezpieczeństwa w ruchu lotniczym, oraz przewidywanym terminie ich zakończenia;

6) przedstawić dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień do prowadzenia kontroli bezpieczeństwa w ruchu lotniczym co najmniej przez 10% liczby pracowników niezbędnych dla prawidłowego wykonywania tej kontroli;

7) wskazać deklarowany termin, w którym zostaną zatrudnieni pracownicy spełniający wymagania dotyczące osób dokonujących kontroli bezpieczeństwa w ruchu lotniczym w liczbie niezbędnej do wykonywania zadań;

8) przedstawić zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz urzędu skarbowego o niezaleganiu z należnościami z tytułu zobowiązań publicznoprawnych;

9) przedstawić oświadczenie, złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, o posiadaniu środków finansowych albo zdolności kredytowej w wysokości niezbędnej do realizacji zadań w zakresie kosztów przygotowania pracowników do realizacji zadań;

10) przedstawić oświadczenie, złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, że nie toczy się postępowanie w sprawie o cofnięcie koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia;

11) udokumentować możliwość spełnienia warunków organizacyjnych niezbędnych dla zapewnienia prawidłowego, niezakłóconego wykonywania kontroli bezpieczeństwa w ruchu lotniczym w zakresie liczby pracowników ochrony posiadających odpowiednie poświadczenia bezpieczeństwa oraz kwalifikacje, którzy mają wykonywać te zadania;

12) przedstawić oświadczenie, złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, o zdolności do samodzielnego wykonywania kontroli bezpie-czeństwa w ruchu lotniczym;

13) zawrzeć umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego w portach lotniczych.

 

2. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw transportu oraz ministrem właściwym do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres ubezpieczenia obowiązkowego, o którym mowa w ust. 1 pkt 13, termin powstania obowiązku ubezpieczenia oraz minimalną sumę gwarancyjną, z uwzględnieniem specyfiki prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego w portach lotniczych.

 

Art. 22b. Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego w portach lotniczych jest obowiązany wykonywać tę działalność samodzielnie, bez możliwości powierzania wykonywania czynności z zakresu ochrony lotnictwa cywilnego w portach lotniczych innym podmiotom.”;

 

Podkreślić również należy, że zgodnie z Art. 15 Prawa lotniczego zarządzający dopiero lotniskiem, po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia niniejszej ustawy, może powierzyć swoje zadania wykonywane przez służbę ochrony lotniska przedsiębiorcy, który uzyskał koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia, działającemu na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia.

 

Dodatkowym elementem, który znacznie zmotywuje podmiot do właściwej realizacji nałożonych zadań są krótkoterminowe umowy (2 - 3 lata) co wobec rosnącej w perspektywie czasu konkurencji na pewno nie jest bez znaczenia.

 

Bardzo ważnym elementem takiego właśnie rozwiązania systemu ochrony jest właściwa organizacja struktur kadrowych w ramach funkcjonującego na lotnisku pionu bezpieczeństwa. Struktury te muszą być adekwatne do liczby stanowisk kontroli bezpieczeństwa oraz wykonywanych operacji lotniczych. Koniecznym wręcz elementem jest właściwe umocowanie zadań związanych z ochroną lotniska na odpowiednim szczeblu zarządzania, co na pewno nie będzie bez znaczenia w relacji lotnisko - SG - podmiot zewnętrzny.

 

W pionach bezpieczeństwa portów Lotniczych funkcjonują z reguły następujące komórki:

 1. Szkolenia - osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje wymagane przez KPS,
 2. Audytor Wewnętrzny/ Specjalista ds. Bezpieczeństwa - osoba posiadająca szkolenie w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego i spełniająca wymogi formalne z zakresu KPKJ.
 3. Straż Ochrony Lotniska - osoby posiadające licencje pracowników ochrony fizycznej,

 

Przyjmując nowy model kontroli bezpieczeństwa koniecznym staje się dostosowanie zakresu obowiązków poszczególnych osób funkcjonujących w ramach Pionu Bezpieczeństwa do wymogów związanych z zapewnieniem nadzoru na odpowiednim poziomie oraz zweryfikowanie istniejącej struktury organizacyjnej PB w kontekście zmian ustawowych i przyjętego powszechnie modelu organizacji ochrony lotniska.

 

Istotną rolę pełnić tutaj będą Audytorzy Wewnętrzni, których zadaniem ma być bieżąca kontrola jakości realizowanych czynności (w formie testów, inspekcji, przeglądów, ćwiczeń) wykonywanych w ramach Krajowego Programu Kontroli Jakości.

 

Osoby powyższe powinny spełnić szczególną rolę w zapewnieniu odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa. W połączeniu z odpowiednimi zapisami umownymi oraz oprócz polityki wewnętrznej jakości realizowanej przez podmiot, stanowić oni powinni gwarancję odpowiedniego poziomu wykonywanej przez podmiot zewnętrzny usługi.

 

W układzie schematycznym nadzór nad zadaniami wykonywanymi przez podmiot zewnętrzny powinien odzwierciedlać poniższy schemat:

 

 Schemat nr 1.  Źródło: opracowanie własne

 

Nie sposób też pominąć tutaj aspektu finansowego zmian ustawowych, bardzo ważnym elementem jest również kwestia finansowania zadań związanych z ochroną lotniska. W chwili obecnej roczny koszt utrzymania wewnętrznej straży ochrony lotniska kształtuje się na poziomie od kilku do kilkunastu milionów złotych. Koszty te w chwili obecnej pokrywa w 100% zarządzający lotniskiem. W opłatach lotniskowych nie ma aktualnie wyszczególnionej opłaty stricte za wykonywaną kontrolę bezpieczeństwa, a koszty te są brane pod uwagę jedynie na etapie kalkulacji wysokości powyższych opłat lotniskowych.

 

Wobec konieczności przejęcia od SG całości kontroli bezpieczeństwa i zapewnienia porównywalnej obsady kadrowej, należy przewidywać, że koszty zarządzającego w tym temacie zwiększą się co najmniej dwukrotnie.

 

Słusznym więc rozwiązaniem wydaje się podjęcie kroków formalno prawnych w celu wyodrębnienia w opłatach lotniskowych lotniska pozycji opłat pobieranych za realizowaną przez zarządzającego kontrolę bezpieczeństwa. W zależności od ruchu pasażerskiego na danym lotnisku oraz biorąc pod uwagę tylko pasażera odlatującego, opłata ta kształtować się powinna na poziomie 2-3 euro. (oczywiście szczegółowej analizy w przedmiotowym zakresie dokonać powinno się niezależnie dla każdego lotniska).

 

 

Bibliografia:

1. Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo Lotnicze (Dz. U. z 2006 Nr 100, poz. 696, z późn. zm.).

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 stycznia 2005 r. w sprawie Krajowego Programu Kontroli Jakości w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego (Dz. U. Nr 25 poz. 208).

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 lipca 2009r. w sprawie Krajowego Programu Szkolenia w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego (Dz. U. Nr 122, poz.1011)

 

 

Airport management cooperation with the entity performing services in the field of civil aviation security

Abstract: Amendment of the Aviation Law Act, which entered into force 18.09.2011r. introduced in the system of civil aviation security number of revolutionary changes, causing the need to completely reorganize the security system civilian airports. One of the biggest and most controversial change is the transfer of airport management tasks related to security checks, which previously performed the Border Guard. These tasks, Border Guard will perform no later than until March 18, 2013. (or for a period determined by agreement with the airport management ), then the whole weight of the protection of airports, both organizational and financial management will rest on the airport. Border Guard, however, from the position of the service, realizing described above activities,  has gained in this field supervisory powers.

 

 

 

Piotr Uchroński

Mariusz Osowski

Studenckie Koło Naukowe Transportu Lotniczego

 

 

 

 

Tagi:

Bezpieczeństwo | Lotnisko | Prawo | Usługi


powrót


Aby otrzymać dostęp do komentowania artykułów musisz się zalogować.

LOGIN

HASŁO
Jeżeli nie masz jeszcze konta, załóż je teraz

Rejestracja


Komentarze do tego artykułu:

REKLAMA


REKLAMAInformacje EKESREKLAMA


Giełda transportowa
Clicktrans.plHome | O nas | Polityka prywatności | Korzystanie z serwisu | Reklama w portalu | Kontakt | Mapa strony